Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sps123.waw.pl/

  • Data publikacji strony internetowej:2018-05-12
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-24-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej;
  2. Treści umieszczane na stronie są w trakcie aktualizacji;
  3. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
  4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

email: szkoldyrektor123@gmail.com,

numer telefonu: 22 8392252.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Sposób dojazdu:

Do Pl. Wilsona – metrem, autobusami 114, 116, 122, 157, 181, 185, 303, 385, 518, tramwajami 6, 15.

Dojście piesze od Placu Inwalidów ul. Czarnieckiego, od Placu Wilsona przez Park Żeromskiego.

Przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną tylko w obrębie Placu Wilsona. Przy przejściach dla pieszych chodnik jest przeznaczony dla ruchu pieszego i częściowo rowerowego.

Najbliższa stacja metra Plac Wilsona znajduje się w odległości do ok. 800 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu
przy Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Dostępność architektoniczna:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 123 w Warszawie jest usytuowane od ul. Czarnieckiego. Wejście główne dostępne jest dla osób niepełnosprawnych z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowych /wózek inwalidzki/.

Schody zaopatrzone są w balustradę tylko po jednej stronie, bez balustrady pośredniej. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne mają szerokość 75 cm. Powierzchnia wiatrołapu nie daje możliwości manewrowania.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym ruchowo przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze szkoły.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Pomieszczenia szkolne oznaczone są symbolami PCS do komunikacji alternatywnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejscem udostępnionym do zatrzymywania się pojazdów dla osób niepełnosprawnych jest utwardzony podjazd przy bramie głównej i bocznej szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 nie ma oznaczeń w alfabecie brajla
ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących, z tłumacza języka migowego można skorzystać w ciągu 2-3 dni po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 W Warszawie – stan w dniu 01.01.2021r. (212 KB, PDF)