Do szkoły przyjmowani są – na wniosek rodziców – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do szkoły uczęszczać mogą także uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością, z wyjątkiem osób poruszających się na wózkach (szkoła mieści się w budynku zabytkowym i ma bariery architektoniczne).