Dyrektor szkoły informuje, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwane dalej RODO

W związku z tym informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie jest dyrektor szkoły Jadwiga Boguszewska.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Weronika Brewczyńska, e-mail: wbrewczynska@um.warszawa.pl
 3. Administrator przetwarzać będzie Państwa dane w celach określonych w statucie szkoły oraz w wyrażonej przez Państwa zgodzie na podstawie art. 6 RODO.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej.
 5. Odbiorcami Państwa danych są pracownicy administratora realizujący zadania statutowe szkoły.
 6. Zgodnie z RODO przysługują Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale brak wyrażenia zgody uniemożliwi realizację edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie.